Политика за защита на личните данни

 

  1. Въведение
  2. Събиране на информация
  3. Използване и разкриване
  4. Сигурност
  5. Достъп и контрол на потребителя
  6. Друга важна информация

 

Въведение

Тази Политика за защита на личните данни описва практиките на „Ревю България“ ООД (наричано за краткост Дружеството) във връзка с информацията, събирана чрез предоставяни от „Ревю България“ ООД услуги, като уебсайтове, мобилни сайтове, приложения („apps"), модули за вграждане във външни сайтове и др. (наричани за краткост „Услуги“) и касае правата и задълженията на „Ревю България“ ООД и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя. Настоящата Политика се прилага само по отношение на информация, представляваща лични данни по смисъла на действащото Българско законодателство, а именно: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер, или чрез един или повече специфични признаци. Събирането, съхраняването и обработването по друг начин на данни, чрез които дадено физическо лице не може да бъде пряко или непряко идентифицирано, не представлява обработване на лични данни и е извън обхвата на настоящата Политика.

Настоящата Политика представлява неразделна част от Общите условия за ползване на „Ревю България“ ООД. Съгласявайки се със съответните Общи условия за ползване по време на процедура по регистрация за ползване на Услугите на „Ревю България“ ООД или извън такава процедура, Потребителят се съгласява и с настоящата Политика, и с обработването на личните му данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, Потребителят се съгласява с Условията на настоящата Политика чрез самото използване на съответните Услуги на Дружеството.

„Ревю България“ ООД не събира целенасочено лични данни от деца под 14 години. В случай че дете под 14-годишна възраст е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират „Ревю България“ ООД за това незабавно.

Настоящата Политика се прилага за всички Потребители, включително такива, които използват Услугите на „Ревю България“ ООД без да са регистрирани, както и такива, които имат регистрация за Услуга на Дружеството. Тази Политика се прилага по отношение събирането и използването на лични данни относно Потребителя от страна на Дружеството (т.е. информация, която директно или индиректно идентифицира конкретно физическо лице, например имена, e-mail адрес, пол, рождена дата и др.).

 

Събиране на информация

„Ревю България“ ООД събира информация от и относно Потребителя, която той предоставя, за да се регистрира за Услуга на Дружеството, включително и без да се ограничава до: създаване на профил (акаунт), публикуване на мнения, получаване на  новинарски бюлетин, участие в състезание или томбола. Събираната при регистрация информация може да включва потребителски имена, имена, имейл адрес, пол, пощенски код, адрес, телефонен номер, дата на раждане и др. „Ревю България“ ООД няма да изисква от Потребителите информация като ЕГН и паспортни данни. В регистрационната форма Дружеството ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни. Събираната при регистрация информация може да включва и всякаква друга информация, която Потребителят предоставя доброволно посредством регистрационната форма, без да e била поискана изрично от него.

Друга информация, която „Ревю България“ ООД събира, е от публикации, мнения, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Потребителят публикува, ползвайки Услугите на Дружеството, и информацията за Потребителя, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, потребителско име, харесвания, статус, профилна информация и снимка. Тази информация е публична, което означава, че е достъпна за всеки и може да бъде показвана в резултати от търсене на външни търсачки. Приемайки Общите условия за ползване и настоящата Политика Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикува чрез Услугите на Дружеството, ще бъде публично достъпна. Потребителят може да ограничи достъпа до част от тази информация, като не я попълва в съответните полета в своя потребителски профил, когато има такава възможност. Потребителят декларира и гарантира, че съдържанието и информацията, които публикува, използвайки Услугите на Дружеството, не нарушават правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство). Потребителят сам извършва преценка за това каква информация и данни за себе си иска да направи публично достъпни посредством Услугите, като, в случай че не желае определена информация за него да бъде публично достъпна, то следва да не я публикува.

Ако Потребителят осъществи достъп до или влезе в профила си за Услуга на Дружеството чрез услуга тип „социална мрежа" (Facebook, Google+ и др.) или свърже Услуга на Дружеството с услуга на социална мрежа или други услуги, предоставяни от трети лица, като платформи за сваляне на приложения (Google Play, Apple App Store, Windows Store и др.), информацията, която Дружеството събира и обработва относно Потребителя, може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителско име на Потребителя, свързани с тази услуга, всякаква информация или съдържание, за които Потребителят е дал съгласието си да бъдат споделени от нея с трети лица като Дружеството, като например имената и профилната снимка на Потребителя, потребителски имена в съответната социална мрежа или друга услуга, електронен пощенски адрес на Потребителя, списъци с приятели и други, свързани с Потребителя потребители на съответните социални мрежи, както и всякаква друга информация, включително постове, статуси, снимки и друго съдържание, която Потребителят или други лица - потребители на съответните социални мрежи, са направили публично достъпна във връзка с тази социална мрежа или услуга. Когато Потребителят достъпва Услугите на Дружеството посредством услуга на социална мрежа или друга услуга, предоставяна от трето лице, или когато свързва Услуга на Дружеството с такива услуги, той разрешава на Дружеството да събира, съхранява, използва и обработва по друг начин такава информация и съдържание съгласно тази Политика. Събирането, съхраняването, защитата и обработването на същата информация от страна на доставчика на услугите на социалната мрежа или съответните други услуги се уреждат от Общите условия за ползване на услугите на съответния доставчик. Услугите, предоставяни чрез социалните мрежи, не са Услуги, предоставяни от Дружеството и ползването им от Потребителите се извършва при спазване от страна на Потребителите на приложимите към съответната социална мрежа условия и правила за ползване, политики за конфиденциалност и обработване на лични данни.

Когато Потребителят използва Услугите на Дружеството, „Ревю България“ ООД и лица, които ползват или предоставят услуги на „Ревю България“ ООД, могат да събират информация относно тези посещения. Тези данни включват, например, информация за компютъра, устройството и браузъра на Потребителя, включително евентуално и за IP адреса на Потребителя, вида на браузъра и друга информация относно използвания от него софтуер или хардуер. Ако Потребителят осъществява достъп до Услугите на Дружеството от мобилно или друг вид устройство, „Ревю България“ ООД може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението (включително точното местоположение) или друга оперативна информация за това устройство. В допълнение „Ревю България“ ООД съхранява и лог файлове (дата, час и източник - IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог файлове и всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите на Дружеството електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Общите условия, на политики на Дружеството и др.) и идентифицирането на Потребителя в случай на възникване на правен спор.

Кукитата („Бисквитките") и други технологии за проследяване (например кукита в браузъра, пиксели и др.) се състоят от малки парчета данни, често включващи деидентифициран или анонимен уникален идентификатор. Уебсайтовете, приложенията и другите Услуги на Дружеството могат да изпращат такива данни към браузъра или устройството на Потребителя при първото използване на дадена Услуга от него, след което да съхраняват данните на компютъра/крайното устройство на Потребителя, така че да могат да ползват достъп до информация при следващите ползвания на тази Услуга. Тези технологии могат също така да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Дружеството от  Потребителя, например, страниците, които е посетил, видео и друго съдържание, което е разглеждал, заявки за търсене, които е направил, брой случаи, в които е посетил определен адрес или съдържание, реклами, които е видял и др. Тази информация може да бъде използвана за деперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за предоставяне и подобряване на предлаганите Услуги на Дружеството. „Ревю България“ ООД може да обработва и съхранява тази информация и в персонализиран вид заедно с друга отнасяща се до Потребителя информация, предоставена от самия него при регистрацията или при ползването на Услугите на Дружеството. Потребителят може да промени настройките си така, че да блокира частично или напълно кукитата. С настоящото Потребителят декларира и се съгласява, че с блокирането на някои или на всички кукита Потребителят няма да има достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Дружеството.

Трети лица, които поддържат Услугите на „Ревю България“ ООД, като предоставят реклами или предоставят услуги, като осигуряване на възможност на Потребителя да споделя съдържание, или проследяване на общата статистика за ползването на Услугите на Дружеството, или други услуги и инструменти, предоставяни от трети лица и използвани от Дружеството за развиване, разпространение и ползване на неговите Услуги от Потребителите, също могат да използват тези или подобни на тях технологии с цел събиране на подобна информация, когато Потребителят използва Услугите на Дружеството или услуги на трети лица. Дружеството не контролира технологиите на трети лица и при тяхното ползване се прилагат политиките за защита на лични данни и друга информация на съответните трети лица, използващи такива технологии. За повече информация относно рекламните мрежи и други подобни трети лица, използващи тези технологии, можете да посетитеwww.aboutads.info/consumers, а за отказ от такива рекламни практики на рекламни мрежи и услуги, можете да посетите: www.aboutads.info/choices.

 

Използване и разкриване

„Ревю България“ ООД събира и използва описаната по-горе информация за целите, описани в настоящата Политика, както и за всяка друга цел, изрично посочена в Общите условия за ползване.

„Ревю България“ ООД използва информацията, която събира от и относно Потребителя, за да му предоставя Услугите на Дружеството, включително: да оценява и подобрява тези Услуги и функционалности; да развива и предлага нови продукти и/или услуги; за целите на директния маркетинг; да осигури на Потребителя достъп до и контрол на потребителския му профил; да повишава нивото на изживяване и удовлетвореност на Потребителя при използване на Услугите на Дружеството, за рекламни и маркетингови съобщения; да дава възможност на Потребителя да споделя мнения, да участва в игри и томболи с награди; да провежда запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели; да предлага на Потребителя клиентско обслужване и да отговаря на запитвания, както и да изпълнява своите законови задължения. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Дружеството може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.

Потребителят се съгласява, че „Ревю България“ ООД може да използва информацията, събирана от и за него, и за следните допълнителни цели:

За предоставяне възможност на доставчици на услуги да съдействат на „Ревю България“ ООД при предоставянето и управлението на Услугите на Дружеството. Информацията, която Дружеството събира от и за Потребителя, може да бъде предоставена на определени трети лица - доставчици на услуги, например - контрагенти, доставчици на аналитични и други измервателни услуги, посредници или спонсори, които помагат на „Ревю България“ ООД да анализира и разбира начина, по който Потребителите използват Услугите на Дружеството и да управлява и/или предоставя Услугите. Личните данни на Потребителя ще бъдат разкривани на такива доставчици на услуги и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на конкретно възложената им работа. В съответствие с това, тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на Дружеството и ще бъдат задължени да обработват личните данни на Потребителя само и единствено при стриктно спазване инструкциите на Дружеството.

За предоставяне на функционалност за споделяне със социални мрежи. Ако Потребителят влезе в или свърже акаунт в социална мрежа (Facebook, Twitter) с Услугите на Дружеството, „Ревю България“ ООД може да сподели потребителското име, снимка и харесвания на Потребителя, както и неговата дейност и коментари с други потребители на Услугите на Дружеството и с приятели на Потребителя в социалната мрежа, която Потребителят ползва. „Ревю България“ ООД може да сподели тази информация и с доставчика на социалната мрежа. С приемането на Общите условия за ползване и на тази Политика Потребителят дава съгласието си след/при влизането му в или свързването на акаунт в социална мрежа с Услугите на Дружеството „Ревю България“ ООД да може да споделя информацията, която събира от и относно Потребителя, с доставчика на социалната мрежа, други потребители и приятели на Потребителя, като Потребителят разбира и се съгласява, че за използването на споделената информация от страна на/в социалната мрежа се прилага Политиката за защита на лични данни и друга информация на съответната социална мрежа. Ако Потребителят не желае личната му информация да бъде споделяна по този начин, той следва да не свързва акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Дружеството и да не участва в споделяне на Услугите на Дружеството в социалните мрежи.

За представяне на подходящи реклами. Дружеството и неговите доставчици на услуги могат да използват информацията, която „Ревю България“ ООД събира от и относно Потребителя, с цел да му представят подходящи реклами, когато ползва Услугите или друга услуга. Както бе отбелязано по-горе, рекламни мрежи на трети лица и рекламодатели могат да използват кукита и други подобни технологии за събиране и проследяване на информация, като демографска информация, възможни интереси, обобщена информация и дейност, което им помага за представянето на реклами, които да са по-подходящи за интересите на Потребителя.

За осъществяване на връзка с Потребителя. С приемането на Общите условия за ползване и на тази Политика Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.  Дружеството може периодично да изпраща рекламни материали или съобщения. Ако Потребителят желае да се откаже от получаването им, той може да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се свърже с „Ревю България“ ООД на посочените на уебсайта контакти, като промени настройките на потребителския си профил или като изпълни инструкциите за отказ в края на всяко такова съобщение, изпратено по електронна поща. Ако Потребителят е инсталирал мобилно приложение и иска да спре да получава уведомления, той може да промени настройките на мобилното си устройство и/или на приложението.

За споделяне с бизнес партньори. С приемането на Общите условия за ползване и тази Политика Потребителят се съгласява, че Дружеството може да споделя неговата информация с бизнес партньори, за целите на съвместни промоции, игри с награди, получаване на награди, съвместни дейности и др. Потребителят може да даде съгласие Дружеството да предостави личните му данни на трети страни с цел получаване на съобщения за целите на маркетинга (директен маркетинг), съобразени с неговите предпочитания. С даването на съгласието си той ще се смята за уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Потребителят може да възрази срещу такова разкриване и използване. Без получаване на изрично съгласие за това, данните на Потребителя няма да бъдат предоставяне на трети страни за целите на директния маркетинг.

Платформи за сваляне на приложения („app stores”). Определени Услуги на „Ревю България“ ООД се предоставят на Потребителите чрез посредничеството на създадени и администрирани от трети лица софтуерни платформи за извличане и съхраняване („сваляне”, „download”) на приложения за мобилни телефони и други крайни устройства, като например Google Play, Apple App Store и др. Във връзка с ползването на такива платформи Потребителите влизат в самостоятелни отношения с лицата, които ги създават и поддържат, като „Ревю България“ ООД не участва в и не носи отговорност за обработването на данни, които Потребителите могат да предоставят на съответните платформи или за начина, по който работят последните. Отношенията между тези платформи и ползващите ги Потребители се уреждат от съответните Общи условия за ползване и Политики за обработване на лични данни на съответните платформи.

По отношение на платформата Apple App Store, Потребителите следва да имат предвид и се съгласяват, че при сваляне на приложение на „Ревю България“ ООД чрез нея, Apple може да следи и събира информация (включително, но не само, техническа и диагностична информация) относно използването на услугата iCloud посредством инструментите iCloud Storage APIs, CloudKit APIs, или CloudKit dashboard, за целите на подобряване на услугата iCloud и други продукти и услуги на Apple. Apple няма да осъществява достъп или да разкрива информация на Потребителите, съхранявана в частно хранилище („private container“) посредством услугата CloudKit, данни относно свалени приложения, съхранени в публично хранилище („public container“), нито създадени от Потребителите документи, файлове или данни, съхранени при използване на услугите iCloud Storage APIs и iCloud service, освен ако Apple добросъвестно вярва, че такъв достъп, използване, съхраняване или разкриване се налага разумно за целите на съобразяване със законови и други правни процедури или искания, както и в случай на такова искане от страна на Потребителя по отношение на данни, съхранени чрез услугата iCloud Storage APIs в акаунта на същия Потребител или чрез услугата CloudKit APIs в частното хранилище („private container“) на този Потребител. Допълнителна информация относно достъпа до и обработването на информация от страна на Apple Потребителите могат да намерят на следния адрес: www.apple.com/legal/privacy.

За защита на правата на Дружеството и на други лица. В определени случаи Дружеството може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпена, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Дружеството добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Дружеството, на негови служители, посредници и контрагенти; защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; защита срещу измама или за целите на управлението на риска; съобразяване със закона или законовите процедури; изпълнение на искания от компетентни обществени и държавни органи, отправени в съответствие със съответните правни процедури и правила.

Да осъществява сливане или продажба на активи. Ако Дружеството продаде целия или част от своя бизнес, или извърши продажба, или прехвърляне на своите активи, или по друг начин участва в сливане, или прехвърляне на целия, или на съществена част от своя бизнес (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури), Дружеството може да прехвърли информацията относно Потребителя на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.

 

Сигурност

Дружеството полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала, за да опази информацията, с която разполага, включително личните данни на Потребителя, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване. Дружеството отговаря за защита на личните данни на Потребителя, станали му известни по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Общите условия за ползване и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил тази информация достъпна за трети лица. Никой не може да гарантира напълно сигурността на информацията относно Потребителя.

 

Достъп и контрол на потребителя

Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, че е уведомен от Дружеството за правата му да осъществява достъп до, да ревизира, поправя и актуализира своите лични данни, както и правото му тези лични данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани, в случай че обработването им не отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят има право да изиска от Дружеството да уведоми третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Дружеството. Ако Потребителят желае да упражни което и да е от тези права, той може да се свърже с Дружеството. В искането си Потребителят следва да включи свой валиден имейл адрес, име, адрес и телефонен номер и да посочи ясно относно каква информация иска да ползва достъп, или иска да извърши промени, актуализация или да спре обработването, както и формата, в която да му бъде предоставена информацията, в случай че изисква такава. Дружеството изпълнява искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове.

„Ревю България“ ООД предоставя на Потребителя различни възможности във връзка с ползването и разкриването на неговата лична информация за целите на директния маркетинг. Потребителят може да откаже една или повече от една от следните дейности:

Получаване на електронни съобщения, изпратени от „Ревю България“ ООД. Ако Потребителят вече не желае да получава маркетингови съобщения по електронна поща в бъдеще, Потребителят може да откаже да получава тези маркетингови съобщения по електронна поща, като изпрати съобщение по електронна поща на посочените контакти в уебсайта на Дружеството, като промени настройките в личния си профил, или като следва инструкциите за това в края на съобщението.

Получаване на уведомления посредством мобилни и други приложения („push notifications“): Ако Потребителят не желае да получава уведомления, включително напомняния, реклами и други съобщения, чрез инсталирани от него мобилни или други приложения („apps“) на „Ревю България“ ООД, той може да откаже да получава такива, като използва настройките на съответното приложение и/или своето крайно устройство.

 

Друга важна информация

Дружеството може да изменя тази Политика едностранно. Потребителят може да види кога тази Политика е била ревизирана за последен път в края на документа. При изменение на тази Политика „Ревю България“ ООД в 7-дневен срок довежда това до знанието на Потребителя по електронна поща, телефон или адрес за кореспонденция, предоставени от него, а, в случай че Потребителят не е посочил такива - чрез публикуване на ревизираната Политика в уебсайта Review.bg.

Измененията на тази Политика влизат в сила за Потребителя след изтичането на един месец след уведомяването му съгласно горния параграф, освен ако Потребителят заяви, че не е съгласен с тези промени, като в посочения по-горе срок изпрати на „Ревю България“ ООД уведомление на посочения в сайта адрес на електронна поща. В тези случаи Потребителят посочва дали се отказва от използването на Услугите, или ще продължи да ги използва при действащите преди изменението условия на тази Политика. В случай че Потребителят се откаже от използване на съответните Услуги това ще има сила незабавно с получаването на уведомлението за това на съответния електронен пощенски адрес. След това Потребителят следва да деактивира профила си, с който използва Услугите на Дружеството. Нерегистрираните Потребители и Потребителите, които не използват приложения („apps“) на „Ревю България“ ООД, следва да изразят своето неодобрение на измененията в Политиката, като преустановят ползването на Услугите, които са достъпни без регистрация.

Местоположение на данните. Услугите са хоствани и управлявани от територията на Република България.

Свързани услуги. Услугите може да са свързани и със сайтове, и с други услуги, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности, игри, новинарски бюлетини, съобщения и напомняния за събития, видеоматериали, включително рекламни такива, състезания или лотарии, или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на несвързани дружества и щом Потребителят напусне Услугите или кликне върху реклама, той трябва да провери съответната Политика за защита на личните данни на другата услуга.

В допълнение, Дружеството не носи отговорност за защитата или начина на обработване на лични данни от страна на други организации, включително Facebook, Twitter, Apple, Google, Microsoft или което и да било друго лице, разработващо или предоставящо приложения, социални медийни платформи, операционни системи, безжични услуги или произвеждащо потребителски устройства, включително във връзка с каквато и да било информация, която Потребителят предоставя на други организации чрез или във връзка с използването на Услугите на Дружеството.

Запазване на данни. „Ревю България“ ООД ще запазва информацията на Потребителя за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в тази Политика, освен ако законът не изисква или позволява запазването им за по-дълъг период.

Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява, че дори след като премахне своя потребителски профил, копия от информация от потребителския му профил могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако Потребителят е споделял информация със социални мрежи или други услуги. Поради природата на технологията за кеширане, потребителският профил на Потребителя може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Потребителят се съгласява, че „Ревю България“ ООД може също така да запази на своите сървъри архивна информация, свързана с потребителския профил на Потребителя, за известно време след премахването, с цел разкриване на измами или спазване на приложимия закон и политиките за вътрешна сигурност на Дружеството. Потребителят разбира и се съгласява, че не винаги е възможно пълно премахване или заличаване на неговата информация поради технически ограничения, договорни, финансови или законови изисквания.

Чувствителна информация. „Ревю България“ ООД няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин или да следи за наличието на „чувствителни" лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство (като информация, разкриваща расов или етнически произход, информация, разкриваща политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и информация, отнасяща се до здравето, сексуалния живот или човешкия геном, съдебно досие, защитени от закона тайни и др.) Потребителят следва да не изпраща, предоставя или разкрива такава информация на или чрез Услугите или по какъвто и да е друг начин. Публикуването на такава информация на или чрез Услугите е изцяло на риск и отговорност на Потребителя.

 

Дата на последна редакция: 21.04.2015 г.