Общи условия за ползване

 

 1. Въведение
 2. Основни понятия
 3. Авторски права
 4. Ограничаване на отговорността
 5. Права и задължения на потребителя
 6. Публикуване на съдържание
 7. Услуги, изискващи регистрация
 8. Лични данни
 9. Обезщетения
 10. Допълнителни разпоредби

 

Въведение

Този документ съдържа условията за ползване на услугите, предоставяни от „Ревю България“ ООД (наричано за краткост „Дружеството“) посредством уебсайта Review.bg, мобилните версии на сайта, приложения („apps"), модули за вграждане във външни сайтове и др. (наричани за краткост „Услуги“)  и урежда отношенията между „Ревю България“ ООД и потребителите на Услугите (наричани за краткост „Потребители“), достъпни посредством гореизброените канали. Настоящите Общи условия за ползване (наричани за краткост „Общи условия“) имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на Услугите и „Ревю България“ ООД. Чрез използването на Услугите (достъпа до интернет страниците, зареждането на приложенията и т.н.), Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, би следвало да не използвате Услугите на „Ревю България“ ООД.

„Ревю България“ ООД си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на уебсайта Review.bg.

Потребителите получават правото да използват Услугите, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във сайтовете или приложенията, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия. „Ревю България“ ООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

 

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на „Ревю България“ ООД.

УСЛУГА/И са:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта Review.bg и мобилните му версии;
 • достъп до предоставяните през приложения („apps") информационни ресурси/данни;
 • достъп до предоставяните през модули за вграждане във външни сайтове информационни ресурси/данни;
 • споделяне на мнения, оценяване на публикувани на сайта мнения;
 • запитвания към други потребители;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за допълнителни услуги през сайта и мобилните приложения;
 • получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

ПАРТНЬОР е всяко лице, с което „Ревю България“ ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, заличаване („deface”), кражба на данни и др.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - предлагане на стоки и услуги на Потребители чрез електронни съобщения, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото Българско законодателство.

 

Ограничаване на отговорността

„Ревю България“ ООД прави всичко възможно, за да предоставя чрез Услугите си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Дружеството не гарантира качеството на предоставяните услуги и не носи отговорност при непредоставянето им. Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Услугите. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото Българско законодателство, без гаранция от страна на „Ревю България“ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Ревю България“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, предоставяна чрез Услугите на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уебсайтове, достъпни за Потребителите посредством електронни препратки, публикувани на уебсайта, мобилните приложения или модулите за вграждане в други сайтове, рекламни материали и обяви, както и за качеството на продукти или съдържанието на услуги, достъпни на или от тези уебсайтове, както и изобщо за достъпността на сайтовете на трети лица или материали, за които потребителите са получили достъп чрез Услугите. „Ревю България“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя във връзка с отношения, възникнали между Потребителя и трети лица по повод на такава информация, продукти и услуги.

Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие на действия на трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси.

 „Ревю България“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

Права и задължения на потребителя

Потребителят има право да ползва Услугите на „Ревю България“ ООД, както и да публикува съдържание на уебсайта Review.bg (вкл. чрез мобилните му версии и мобилните приложения).

Потребителят има право да публикува съдържание, включващо обекти на интелектуалната собственост, единствено в случай че е носител на правото или е получил право да го използва.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством Услугите на „Ревю България“ ООД, освен ако използването е за лични и нетърговски цели.

Потребителят се задължава да използва Услугите на Дружеството по начин, който не накърнява правата и законните интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва Услугите по начин, който ограничава или препятства използването на услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при използване на Услугите, включително при публикуване на съдържание:

 • да не прави достояние на трети лица информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не публикува информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица;
 • да не публикува заплашителни, неприлични, оскърбителни материали;
 • да не публикува порнографски материали;
 • да не публикува информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само, авторски права;
 • да не публикува материали, съдържащи конфиденциална информация;
 • да не манипулира идентифициращите го способи с цел прикриване на произхода на въвежданото съдържание;
 • да не качва, публикува или предава по друг начин неразрешена реклама, рекламни материали, "спам", "верижни писма", или всяка друга форма на привличане на клиенти;
 • да не качва, публикува или прехвърля по друг начин всякакви материали, които съдържат софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, увреждат, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютър, софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване.

Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни.

В случай на нарушение на тези условия „Ревю България“ ООД има правото да премахне съответното съдържание или да го промени с цел премахване на частите от него, които не отговарят на Общите условия.

 

Публикуване на съдържание

При публикуване на съдържание на сайта (вкл. и чрез мобилните приложения) от Потребителя, включително текст, графика, видео или аудио (наричано за краткост Съдържание), потребителят предоставя на „Ревю България“ ООД всички права, съгласно приложимото законодателство, даващи възможност за неограничено ползване на това Съдържание, без да е необходимо каквото и да било заплащане от страна на „Ревю България“ ООД, включително, но не само правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, да създава производни материали, разпространява, изпълнява, поставя и използва всички авторски и продуцентски права по отношение на Съдържанието в световен мащаб и по всички медии, известни понастоящем или създадени по-късно, за най-дългия допустим от закона срок. В случай че не възнамерявате да предоставите тези права на „Ревю България“ ООД, не би следвало да публикувате Съдържание на Сайта. Чрез публикуване на Съдържание Потребителите гарантират, че:

 • Съдържанието е оригинално и потребителят е притежател на авторските права;
 • Нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване и всякакви други права на трети лица;
 • „Ревю България“ ООД може да възпроизвежда, излъчва и използва по всякакъв друг начин Съдържанието и да ползва правата, предоставени на база тези Общи условия без ограничения или заплащане към съответния Потребител или трети лица;
 • Потребителят, публикувал Съдържанието, е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието, и използването на Съдържанието от Дружеството няма да накърни никакви права на трети лица.  

 

Услуги, изискващи регистрация

„Ревю България“ ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

 • Възможност за публикуване на мнения от страна на Потребителя;
 • Възможност да вижда на едно място своите мнения и въпроси към други Потребители;
 • Възможност да отговаря на въпроси от други Потребители;
 • Запазване на продукти (в „Любими“);
 • Възможност за получаване на информационен бюлетин;
 • Участие в програма за лоялност.

Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до тези услуги, ако създадат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия за ползване на Услугите на „Ревю България“ ООД. Всеки Потребител е длъжен да поддържа информацията в профила си актуална.

Потребителите са задължени да не споделят с трети лица данните за влизане в профила им. Потребителите носят отговорност за всякакви действия, извършени чрез техния профил.

Дружеството си запазва правото да прецени дали да предостави профил на Потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

 

Лични данни

Политиката за работа с лични данни и защитата им е описана в отделен документ - Политика за защита на личните данни, който е неразделна част от настоящите Общи условия за ползване на услугите на „Ревю България“ ООД. С приемането на Общите условия Потребителят приема и Политиката за защита на личните данни на „Ревю България“ ООД.

 

Обезщетения

Потребителят се задължава да обезщети „Ревю България“ ООД за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на действия при използване на Услугите на Дружеството в нарушение на Българското законодателство или настоящите Общи условия.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на Българското законодателство или посочените Общи условия, „Ревю България“ ООД има право да преустанови достъпа на Потребителя до Услугите.

 

Допълнителни разпоредби

Правилата и условията за участие в програмата за лоялни потребители на „Ревю България“ ООД се определят в самата програма и са неразделна част от настоящите Общи условия. При включването на Потребител в програмата се изисква той да приеме нейните правила.

За всяка игра с награди и друг вид игри/конкурси се определят правила и условия за участие за конкретната игра. За да участва в тях, Потребителят трябва да отговаря на посочените в тях условия и да приеме правилата и условията за участие.

За да участва в програмата за лоялни потребители и в игри/конкурси с награди, Потребителят трябва задължително да бъде регистриран с истинските си данни. Нарушаването на това условие е предпоставка за отнемане на спечелена награда или на привилегиите, давани от програмата за лоялни потребители.

В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на целите Общи условия.

Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в Република България.

 

Дата на последна редакция: 21.04.2015 г.